Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων: www.poseh.gr
Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας: www.admie.gr

Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας: www.deddie.gr

Π.Δ. 108/2013 – Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα: www.elinyae.gr